Skoolreëls

School Rules

Persoonlike voorkoms van leerlinge:

Die voorkoms en kleredrag moet voldoen aan norme wat deur die personeel en ouers van ons skool  vasgestel is. Die skoolhoof, of in sy afwesigheid, die onderwyser in beheer, is die enigste wat oordeel of voorkoms of drag aanvaarbaar is.

Die korrekte skooldrag of sportdrag moet gedurende skoolure of na enige skoolbedrywigheid gedra word, tensy die  skoolhoof ‘n alternatiewe drag gemagtig het.

For the detailed policy on general appearance and behaviour, please see the attached document in “Downloads & Documents” or follow the link:  https://jeffreysbayprimary.co.za/wp-content/uploads/2023/01/Clothing-and-behaviour-school-policy.pdf.

Vir die algemene beleid oor voorkoms en kleredrag, in Afrikaans, volg die skakel na:  https://jeffreysbayprimary.co.za/wp-content/uploads/2023/01/Voorkoms-en-kleredrag.pdf

Gedrag van leerlinge:

Leerlinge moet die skool stiptelik bywoon.  Net die skoolhoof kan toestemming vir afwesigheid verleen. Skooleiendom, of die eiendom by die skool van enige ander persoon, mag nie beskadig of ontsier word nie.  Ouers sal in hierdie opsig verantwoordelik gehou word.

Terwyl ‘n leerling onder die skool se toesig is, mag hy geen persoon se liggaamlike welsyn benadeel  of  in  gevaar stel  nie,  en mag  geen voorwerp wat liggaamlike besering, ongerief, verleentheid, algemene steurnis, of enige skade aan eiendom kan veroorsaak, in sy besit hê nie.

Sigarette, alkoholiese drank, dwelmmiddels, aanstootlike leesstof of prente is streng op die skoolterrein, of  op enige plek waar die skool se  naam in die gedrang  kan kom, verbode.  Sonder die toestemming van die skoolhoof mag geen kennisgewings of pamflette op die skoolterrein versprei word of op enige plek aangebied word nie.

Deelname aan die skoolprogram

‘n Leerling wat hom vrywillig by ‘n buitemuurse skoolbedrywigheid aangesluit het, moet sy verpligtings stiptelik nakom, tensy hy deur die skoolhoof of onderwyser in beheer daarvan vrygestel is.

Indien ‘n leerling nie skool kan bywoon, ‘n buitemuurse verpligting kan nakom, die korrekte skooldrag kan dra of enige ander skoolverpligting kan nakom nie, moet die leerlinge ‘n skriftelike versoek of verduideliking van die ouers bring.  Dit moet deur die skoolhoof goedgekeur en onderteken word.

Leerlinge mag geen fasiliteite en toerusting van die skool buite skoolure, of buite die ure van buitemuurse bedrywighede, gebruik sonder die verlof van die skoolhoof nie.  ‘n Leerling wat buite skoolure die skoolgebou wil betree, moet deur ‘n onderwyser vergesel word.

Algemeen:

Geen leerling mag op enige wyse na die oordeel van die skoolhoof en die beheerliggaam die naam van die skool in onguns bring nie.

Leerlinge wat enige van hierdie reëls oortree is strafbaar met sodanige, redelike straf wat die hoof en onderwysers hulle mag oplê.

Skooltye:

Grade R

Monday to Friday: 07:30 – 12:45

Grade 1 & 2

Monday to Friday: 07:30 – 13:00

Grade 3

Monday – Thursday: 07:30 – 13:30

Friday: 07:30 – 13:00

Grade 4 – 7

Monday to Friday: 07:30 – 13:45

Break times

09:40 – 10:00 (1st break)

12:00-12:15 (2nd break)