Foundation Phase

Grondslagfase

Die Grondslagfase maak voorsiening vir ‘n sterk, gesonde grondslag vir leerlinge van Graad R tot 3.  Die personeel streef daarna om die volle potensiaal van elke leerling te ontwikkel. Ontwikkeling vind plaas op akademiese- , kulturele- en fisiese vlak.

Personeel:

Al die dames is ervare onderwyseresse.  Die Onderwys en die kind is ons passie.  Daar word gepoog om op hoogte te bly van verwikkelinge in die onderwys.  Personeel woon gereeld kursusse by.

Assistent:

Laerskool Jeffreysbaai is bevoorreg om ‘n assistent, Me. Margaux Michau, as deel van ons span te hê.  Sy ondersteun en bied hulp aan leerlinge met leerprobleme in Huistaal en Wiskunde.  Hierdie hulpklassies vind gedurende skoolure plaas.

Vakke in die Grondslagfase:

Volgens die Kurrikulum- en Assesseringsbeleidsverklaring (KABV) het die Grondslagfase vier vakke.

Die vakke is:

  1. Huistaal: Afrikaans of Engels
  2. Eerste Addisionele Taal: Engels of Afrikaans
  3. Wiskunde
  4. Lewensvaardigheid

Assessering:

Assessering geskied soos uiteengesit in die KABV-dokument.

Alle assessering word gedoen deur gebruik te maak van die 7-puntskaal:

KodeBevoegdheidPersentasie %
7Uitnemende prestasie80-100%
6Meriete prestasie70-79%
5Substansiële prestasie60-69%
4Bevredigende prestasie50-59%
3Gemiddelde prestasie40-49%
2Elementêre prestasie30-39%
1Nie bereik nie0-29%

Die slaagvereistes vir Graad 1 tot 3 (Graad R uitgesluit) :

Huistaal: Bevredigende prestasie: Vlak 4

EAT: Gemiddelde prestasie: Vlak 3

Wiskunde: Gemiddelde prestasie: Vlak 3